Webmoney Vietnam

Tích hợp WebMoney

Để tích hợp cổng thanh toán trực tuyến Webmoney, khách hàng phải đăng ký trở thành Merchant của hệ thống (xem chi tiết đăng ký merchant trong tài liệu hướng dẫn “Cách đăng ký Merchant trong Webmoney”. Sau khi trở thành Merchant, khách hàng đăng nhập Merchant tại địa chỉ: https://processing.webmoney.ru/Login.aspx  , màn hình Merchant sau khi đăng nhập thành công:

Nhấp chọn vào link Purses bên tay trái, khách hàng đi đến màn hình sau:

Nhấp chọn vào settings, khách hang đi đến màn hình sau:

Các tham số trong màn hình thiết lập tài khoản:

 

STT

Tên tham số

Giải thích tham số

1

Purse

Ví ID (dung trong form thanh toán tích hợp vào website)

2

Purse state

Trạng thái ví

3

Marchant name

Tên Merchant

4

ResultUrl

Đường dẫn URL trả lại sau khi thanh toán

5

Secret Key

Khóa bảo mật

6

Encode

Chuẩn mã hóa

7

Send the Secret key

Gởi khóa bảo mật đến ResultUrl nếu ResultUrl được bảo mật

8

SuccesUrl

Đường dẫn URL trả lại sau khi thanh toán thành công

9

Method

Phương thức truyền dữ liệu

10

FailUrl

Đường dẫn URL trả lại sau khi thanh toán thất bại

11

Method

Phương thức truyền dữ liệu

12

12

Gởi tham số trong form gởi yêu cầu đến Webmoney

13

13

Cho phép định nghĩa lại các URL trong form yêu cầu thanh toán

14

14

Cho phép thanh toán thông qua Paymer.com cheque's

15

15

Cho phép thanh toán thông qua cashier terminals

Tích hợp form sau vào trang thanh toán (trang chứa thong tin đơn hang gởi qua cổng thanh toán webmoney)